JOSEP-LLUÍS DOMÈNECH GÓMEZ – ELS ESTATUTS DE RATISBONA I LA FRANCMAÇONERIA

ELS ESTATUTS DE RATISBONA (1459) Estatuts de l’associació de picapedrers i constructorsjosep lluis domenech 6 En el nom de Déu Pare, del Fill, i de l’Esperit Sant i de santa Maria, mare de Déu, dels seus benaventurats sants servidors, els quatre sants coronats d’eterna memòria, considerem que per conservar amistat, unió i obediència, fonament de tot el be, de tota utilitat i benefici, prínceps, comptes, senyors, localitats i convents, fets actualment i en el futur, Esglésies, edificis de pedra o construccions, devem formar una comunitat fraternal; pel bé i la utilitat de tots els Mestres i Companys del cos d’ofici de picapedrers i de constructors en terra alemanya, especialment per evitar qualsevol discussió, fracàs, problema, despeses i perjudicis derivats de desordres i de transgressions de la bona regla. Ens comprometem a seguir tots els reglaments pacíficament i amb amistat. Perquè la nostra empresa cristiana sigui vàlida en qualsevol temps, nosaltres, Mestres i Companys de l’ofici esmentat, originaris d’Espira, Estrasburg i Ratisbona, en nom nostre i en nom de tots els demés germans Mestres i Companys de l’esmentat ofici, hem renovat i clarificat les antigues tradicions i ens hem constituït amb esperit fraternal en una agrupació i ens hem compromès a observar fidelment els reglaments aquí baix definits, per a nosaltres mateixos i pels nostres successors. 1.- Tot aquell que desitgi entrar a la nostra organització fraternal té que fer promesa d’observar tots els punts i articles que s’anomenen en aquest llibre. 2.- Si un treballador que hagués començat una obra honestament concebuda morís, és necessari que qualsevol altre Mestre expert en la matèria pugui continuar l’Obra i dur-la a terme. 3.- Si es presenta un Company competent en la matèria que desitja avançar desprès d’haver servit en aquesta obra, se’l pot acceptar. 4.-Si un Mestre mor sense haver acabat l’Obra començada i un altre mestre s’en fa càrrec, aquest té que dur-la a terme sense abandonar-la a un tercer, a fi de què quins hagin dirigit els treballs en qüestió no és trobin endeutats en despeses exagerades que podrien perjudicar la imatge del difunt. 5.- Si es formés un nou taller on anteriorment no ni hagués hagut cap, o si un Mestre morís i fos reemplaçat per un altre que nos fos de la corporació, és precís que el Mestre que tingui la possessió dels documents i els estatuts de la corporació, el faci jurar i prometre mantenir-ho tot en regla, segons el dret dels picapedrers i dels constructors; el qui s’oposés a aquesta llei no rebrà cap sou de Company ni de Mestre, i cap Company d’aquesta corporació podria entrar al seu taller. 6.-Tot aquell que estigui sota la dependència d’un senyor, sigui Mestre o Company, no pot ser acceptat a la corporació sense el permís del seu senyor. 7.-Si un taller s’ha establert per exemple a Estrasburg, Colònia, Viena i Passau, o en d'altres llocs de la mateixa competència, ningú que arribi de l'exterior podrà aprofitar-se’n. 8.-El Mestre que entri en una empresa ja en curs, deurà de renunciar al seu sou fins que aquesta estigui en ple funcionament.
  1. El sou convingut s’entregarà íntegrament als Companys que hi siguin des del principi.
10.-Ell –el Mestre- es comportarà correctament en qualsevol circumstància amb els Companys, segons el dret i el costum dels picapedrers i dels constructors, conforme als costums de la regió. 11.-Si un Mestre ha obert un taller i altres Mestres se’n van amb ell, aquest no poden de cap manera agafar la feina fins que el primer no hagi desistit de l’empresa. Naturalment, aquests últims deuen d'ésser competents. 12.-Els Mestres en qüestió tenen que dirigir els seus treballs de tal manera que els edificis construïts per ells siguin impecables durant el període de temps determinat pels costums de la seva regió. 13.-Si convingués a algun Mestre emprendre un altre treball a la vegada, i no pogués acabar bé aquest, i si algun Mestre pren aquest càrrec, aquest últim Mestre se’n tindrà que ocupar fins el final, amb l’objecte de què l’obra no quedi inacabada. Però si aquest últim no té la competència requerida necessària, serà amonestat i castigat, a fi que sàpiga a què atendre’s. 14.-Ell o els Mestres que emprenguin aquests treballs llogaran només els serveis d’aquells que siguin competents en la matèria. 15.-Si un Mestre s’encarrega d’un treball pel qual no és competent, cap Company deurà d’assistir-lo. 16.-Dos Mestres no deuen d’emprendre el mateix treball, a menys que no és pogués acabar en transcurs d’un any. 17.-Cada Mestre que resideixi al seu taller no deurà tenir més de dos ajudants. I si tingués més d’un taller exterior, en cap d’ells podrà tenir més de dos ajudants, a fi efecte de no superar el nombre de cinc ajudants en el conjunt dels seus tallers. Però si perd un taller, deurà col·locar als ajudants d’aquest en el seu altre taller fins què el període de col·locació dels seus ajudants hagi transcorregut i no podrà fer-se amb els serveis d’altres ajudants fina que els treballs hagin acabat. 18.-Si un ajudant tingués que deixar a un Mestre per anar a ajudar-ne un altre, el primer podrà contractar-ne un altre per un trimestre, fins que s’hagi esgotat els temps de treballs de l’altre. 19.-Quan un ajudant serveix a un Mestre d’acord amb els estatuts de la corporació, i el Mestre li ha promès confiar-li alguns treballs, i l’ajudant desitja fer-ne encara més, podrà entendre's amb el Mestre en bon dret per servir-lo durant més temps. 20.-Al Mestre d’obres que dirigeixi un taller al qui se l’hi hagi atorgat poder jurídic sobre aquesta corporació per resoldre tota diferencia que pogués sorgir entre els constructors, li deuran obediència tots els Mestres, Companys i ajudants. 21.-En cas que és donés alguna queixa al Mestre, no pronunciarà ell sol una sentència, sinó que ho comunicarà a dos Mestres més, els més pròxims, i als Companys que pertanyin al mateix taller. Junts aclariran la qüestió, que deurà desprès ser plantejada davant de tota la corporació. 22.-Tot el Mestre que tingui la responsabilitat dels estatuts de la corporació té que fer-los llegir als seus Companys una vegada a l'any, i si en el transcurs de l’any, arribés un Mestre o Company nou que volgués conèixer els estatuts parcials o totalment, aquest, els hi donarà a conèixer a fi efecte d’evitar equívocs. 23.-Si es produeix el cas en què dos o més Mestres pertanyents a la corporació tinguin diferencies sobre temes estranys a la professió, es tenen que adreçar sempre a la corporació, que ho jutjarà de la millor manera. 24.-Cap contractista o Mestre pot viure declaradament en concubinat. Sinó s’abstingués d’això, cap Company i cap picapedrer romandrà al seu taller ni tindrà res en comú amb ell. 25.-A fi de què l’esperit de fraternitat pugui mantenir-se íntegre sota els auspicis divins, cada Mestre que dirigeixi un taller tindrà que entregar un florí quan sigui rebut per la corporació. 26.-Tots els Mestres i contractistes deuen de tenir, cadascun d’ells, un tronc en el que cada Company hi pagarà un pfennig setmanal. Cada Mestre recollirà aquests i d’altres diners que hi hagi al tronc i els entregarà cada any a la corporació. 27.-Les donacions i esmenes deuran de ser entregades en els troncs de la comunitat, per poder celebrar millor el servei diví. 28.-Si un Mestre d’obra no és sotmet als reglaments i tot i així desitja exercir el seu ofici, cap Company anirà al seu taller, i els demés Mestre l’ignoraran. 29.-Si un Mestre encara no ha entrat a la corporació, i no es declara hostil a ella i pren a un Company, no serà sancionat per això. 30.-Si un Company es dirigeix a un altre Mestre de vida honesta demanant d’ésser contractat, pot ser-ho en la mesura en què continuï complint les seves obligacions en vers la corporació. 31.-I si ocorregués que una queixa és elevada per un Mestre contra un altre Mestre, o per un Company contra un altre Company o contra un Mestre, aquestes queixes és portaran davant els Mestres que posseeixin els llibres de la corporació. Aquest precisaran els dies en què les parts deuran de ser escoltades, i la causa serà jutjada en els llocs on estiguin conservats els llibres de la corporació. 32.-No es deu d’acceptar en la corporació a un Mestre o contractista que no hagi combregat en un any, o que no practiqui la religió, o que dilapidi els seus béns en el joc. Si per algú per ventura d’aquesta categoria fos admès, cap Mestre ni Company tindrà contacte amb ell fins que no hagi canviat de vida i haver sofert un càstig per part de la comunitat. 33.-El Mestre que tingui al seu càrrec els llibres deurà prometre a la corporació guardar-los amb cura i no deixar-los a ningú i no permetre que es copiïn a fi de què romanguin intactes. Però si algú de la corporació necessita copiar un o dos articles, se’ls hi poden deixar o autoritzar-ne les còpies. 34.-Si un Mestre o Company copia un llibre ignorant-ho el Mestre autor, serà expulsat de la corporació; cap Mestre o Company deu de tenir cap contacte amb ell i cap Company deurà d’associar-se als seus treballs mentre tant no hagi fet una esmena honorable. 35.-Igualment, un Mestre que hagi començat un treball i hagi traçat un plànol no deurà modificar aquest plànol, sinó que ho acomplirà, segons el costum del país. 36.-Si un Mestre o Company realitza despeses per bé de la comunitat, deurà de justificar-los i la comunitat tindrà que reembossar-les-hi. Si algú té diferències amb la justícia en d’altres circumstàncies que interessin a la corporació, aquesta la té que ajudar i protegir. 37.-Si un Mestre o Company està en dificultats amb la justícia o d’algun altre tipus, cadascú, sigui Mestre o Company, deurà d’ajudar-lo i assistir-lo, conforme a les obligacions de la corporació. 38.-Si un Mestre no ha rebut la totalitat de la paga una vegada hagi acabat la construcció, no està autoritzat a demanar interessos. A la inversa, un Mestre que hagi anticipat diners a algú o a una ciutat per portar a bon terme una construcció tampoc exigirà interessos. 39.-Si un Mestre té que construir els fonaments i no pot acabar-los per manca de mà d’obra qualificada, té tota la llibertat per dirigir-se als obrers, a fi de què la gent o les ciutats que hagin encarregat l’obra no es trobin en un destret. 40.-Tots els Mestres i Companys que s’hagin compromès per jurament a observar els reglaments de la corporació, en tenen que ser ben fidels. Si un Mestre o Company infringeix un dels articles del reglament, deurà expiar en conseqüència i desprès ésser obligat a observar l’article en qüestió. 41.-A Ratisbona, l’any 1459, quatre setmanes desprès de la Pasqua, s’ha decidit que el Mestre d’obres Jobst Dotzinger, que ha construït la nostra catedral i molts edificis religiosos a Estrasburg, sigui considerat, com també els seus successors, com a president i jutge, i això és vàlid igualment per Espira i Estrasburg. 42.-Tots els Mestres posseïdors d’un tronc als tallers en els quals no existeixi el tronc de la corporació seran responsables dels diners davant als mestres que custodien els llibres de la corporació, i, allà on es conservin aquests llibres, és deurà de celebrar un servei diví. Si mor un Mestre o un Company en els tallers on no hi hagi el llibre de la corporació, aquesta mor serà anunciada al Mestre que tingui els llibres. Quan rebi la noticia de la defunció, celebrarà una missa pel descans de l’anima del difunt. Tots els Mestres i Companys hi tindran que assistir-hi i entregar un òbol. 43.-En el taller on hi hagi un llibre de la corporació, és guardarà també el contingut del tronc dels tallers més pròxims. 44.-Cap Mestre o Company que no pertany a la corporació deurà de rebre cap mena d’ensenyament. 45.-No existeix el dret de rebre diners en retribució a l’ensenyament que es dispensa, però res impedirà ensenyar gratuïtament a tots aquells que desitgin instruir-se. 46.-Si un home piadós desitja participar en el servei diví, deurà d’ésser acollit. Però, deixant de banda, aquest servei, no podrà participar en el treball de la corporació. 47.-En l’any 1459, quatre setmanes desprès de Pasqua, els Mestres i els obrers d’aquesta corporació que ha estat a Ratisbona han jurat també fidelitat sobre el llibre. Jobst Dotzinger, Mestre d’obra d’Estrasburg. ANNEX Reglament concernent als Aprenents i Companys 1.-Si un o més Companys tornen, desprès dels seus viatges per Alemanya, als seus tallers, el Mestre els hi assegurarà el mateix sou que tenien havans. I si no haguessin fet jurament anteriorment, el Mestre els hi faria fer. Si es neguessin, ningú els contractarà. 2.-El Mestre no deurà contractar a cap Company que porti una existència dissoluta, o que visqui amb una concubina, o que no és confesses una vegada a l’any i no combregui, o que malbarati els seus guanys en el joc. 3.-Si un Company es presenta a l’obra i demana d’ésser contractat, no deurà d’ésser acceptat, llevat que el seu aprenentatge l’hagi fet amb un Mestre constructor. 4.-El postulant no podrà dirigir-se a ningú més, sota pena de càstig. 5.-Tot Company itinerant que estigui contractat en una obra deurà l’obediència al Mestre o al seu ajudant, segons les regles i els usos de la corporació. 6.-Cap Company itinerant que es trobi en el lloc podrà parlar malament del seu contractista ni ferir el seu honor. Però si el contractista ha infringit les regles de la corporació, tots poden denunciar-lo. 7.-Quan un itinerant abandona l’obra, no pot deixar deutes ni cap motiu de queixa. 8.-Si un contractista vol prescindir d’un itinerant, li donarà permís només un dissabte o un dia de paga, a fi efecte que pugui viatjar al dia següent, llevat que tingui una raó vàlida per actuar d’una altra forma. 9.-Un orador (vigilant o peó) tindrà que servir al seu Mestre amb fidelitat, segons la llei i el costum, i mai el perjudicarà amb accions ni amb paraules, ni personalment, ni per terceres persones. 10.-Tot Company itinerant deurà de prometre als membres de la corporació respectar totes les regles corporatives, i qui si negués o cometés una infracció ja no serà contractat per cap Mestre d’obra que se’n assabentés. 11.-Si un Mestre o un Company de la corporació és poses malalt i no pogués anar a la feina, la corporació l’ajudarà i el sostindrà, i si ho necessita, li pot deixar diners necessaris per subsistir, amb el compromís de tornar-los. Si morís, se li agafaran les pertinences suficients (vestits i d’altres coses) per cobrir el deute. 12.-Si un Company arriba davant d’un Mestre que no tingui el llibre de la corporació i sol·licita una plaça, el Mestre pot contractar-lo inscrivint-lo en la corporació i donant-l'hi el sou reglamentari. Si el Mestre no té diners, recomanarà al Company al Mestre més proper que tingui el llibre corporatiu i els troncs. Deurà llegir les ordenances al Company i aquest jurarà la seva conformitat. 13.-Si un Company ha servit a un Constructor i no a un contractista, i desitja entrar a la corporació, tindrà que treballar primer, dos anys sense sou amb un contractista. Si no ho accepta, no podrà d’ésser admès a la corporació. Per altra banda, cada Mestre que tingui un llibre corporatiu deurà d’actuar, segons les circumstàncies. Reglament concernent als Aprenents 1.-Cap Mestre o contractista deurà contractar a un aprenent que no estigui casat. A més a més és lícit preguntar-li si el seu pare i la seva mare també estan casats. 2.-Cap Mestre o contractista pot contractar un ajudant per un temps inferior a sis anys. 3.-Tampoc el farà capatàs abans que acabi aquest termini. 4.-I no deurà de fer-lo capatàs tampoc abans de què hagi fet un viatge de Companyonia d’un any. 5.-El Mestre o el contractista farà prometre a l’aprenent l’observança dels estatuts i les regles de la corporació. 6.-Si un aprenent deixa al seu contractista sense cap causa legítima abans de l'acabament del contracte, cap altra contractista el podrà contractar. Cap Company congeniarà amb ell abans que torni de nou al seu contractista, desprès del qual tindrà que acabar el seu aprenentatge i donar-li satisfacció, pel que rebrà un certificat. Cap aprenent pagarà indemnització al seu contractista llevat que contragués matrimoni, amb el consentiment el contractista, o per algun motiu legítim urgent per ell o pel contractista. 7.-Si un aprenent té la impressió que el seu Mestre l’ha perjudicat, pot plantejar la qüestió davant dels contractistes i dels Mestres de la regió, a risc, pel demés, de ser expulsat i de tenir obligatòriament que anar-se'n a un altre lloc. 8.-Si un aprenent té una mala conducta des del punt de vista sentimental i fora del matrimoni, perdrà el benefici dels anys d’aprenentatge, no obstant se li examinarà amb comprensió el seu cas. 9.-Si un Mestre, Company o aprenent ha infringit el reglament, deurà de sotmetre’s amb obediència a la sanció. Si algú s’hi negués, serà exclòs de la corporació fins que no hagi estat sancionat. Serà rebutjat i menyspreat per tots. Soli Deo Gloria. Recopilació Maçònica d´en Josep-Lluís Domènech